ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

BGoVXSuCIAEVUVP

 

 Θεόδωρος Φούσκας, (2013) «Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας στην εργασιακή    οργάνωση και αντιπροσώπευση των μεταναστών: Οι περιπτώσεις έξι μεταναστευτικών ομάδων    στην Αθήνα», στο Ι. Ψημμένος (επιμ.) Εργασία και κοινωνικές ανισότητες: Προσωπικές υπηρεσίες  και υπηρετικό δυναμικό. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 247-298, ISBN: 9789602215586.

Advertisement